The essential journalist news source
Back
17.
January
2018.
Coleg Chweched Dosbarth yn ystyried dod yn ôl dan reolaeth Cyngor Caerdydd

Mae Coleg Chweched Dosbarth Catholig Dewi Sant yn ystyried newid ei statws i ddod yn Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir, gan ddiddymu'r Coleg fel 'Sefydliad Addysg Bellach dynodedig.' 

Bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn ystyried adroddiad newydd ar y newid statws yfory, 18 Ionawr, ar ôl i Gorff Llywodraethu'r coleg lunio cynigion i ddod yn ôl dan reolaeth yr awdurdod addysg lleol. Mae'r adroddiad yn argymell y dylai'r Cyngor gefnogi cynigion y coleg, yn amodol ar ddiwydrwydd dyladwy a chymeradwyaeth gan Weinidogion Cymru. 

Mae Coleg Dewis Sant yn darparu amrywiaeth o gyrsiau ôl-16 i thua 1,500 o ddisgyblion o bob cwr o'r ddinas. 

Dywedodd Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cyng. Sarah Merry: "Mae ysgolion cynradd o bob cwr o Gaerdydd wedi gweld cynnydd sylweddol yn nifer y disgyblion dros y blynyddoedd diwethaf, a bellach mae hyn yn dechrau effeithio ar nifer y disgyblion sy'n dechrau mewn ysgolion uwchradd. Yn naturiol dros amser, bydd y cynnydd hwn mewn galw am leoedd yn cael effaith ar y galw am leoedd yn y Chweched Dosbarth. 

"Bydd dod â Choleg Dewi Sant yn ôl dan reolaeth y Cyngor yn ein helpu ni i wella ein cynllunio strategol ar gyfer addysg disgyblion 16-19 oed yn y ddinas. Byddai hefyd yn rhoi mwy o hyblygrwydd i ni wrth fynd i'r afael â'r galw cynyddol wrth i boblogaeth y ddinas dyfu." 

Mae Coleg Dewi Sant wedi cynnal ymgynghoriad ar y bwriad hwn gyda rhanddeiliaid ar draws y ddinas dros yr ychydig fisoedd diwethaf. 

Mae'r coleg wedi rhannu copïau â'r Cyngor o'r arolwg cyflwr mwyaf diweddar o ystâd y coleg. Mae'r adroddiad yn nodi ôl-groniad o waith atgyweirio gwerth £5.293m, ac mae'r asesiad o'r adeiladau yn pennu eu bod yn dod o dan gategorïau B a C o ran cyflwr - gyda chategori A y radd uchaf. 

Ar ôl hynny, mae'r coleg wedi ariannu gwaith i fynd i'r afael â phroblemau yn ymwneud ag adnewyddu'r to, y cladin allanol a llawr un ystafell ddosbarth. 

Mae Coleg Dewi Sant hefyd wedi cyflenwi copi o'i gynnig unigol am £5.989m o gyllid Llywodraeth Cymru, drwy Fand B rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. 

Os yw'r cynnig am gronfeydd yn llwyddiannus, byddai'r gwaith canlyniadol bron â chlirio'r ôl-groniad o atgyweiriadau sydd wedi'i nodi, gan leihau'n sylweddol unrhyw atebolrwydd a drosglwyddir i'r Cyngor, pe byddai caniatâd yn cael ei roi i newid statws y coleg.