The essential journalist news source
Back
13.
December
2017.
Datganiad 13/12/17

Mae gan Gaerdydd ddull cadarnhaol a rhagweithiol o gynorthwyo cysgwyr ar y stryd i aros mewn llety ac rydym yn cynnig cymorth a chyngor i unigolion ddefnyddio'r amryw wasanaethau sydd ar gael yn y ddinas.

 

Ers mis Ebrill 2017, mae ein partneriaid a'n tîm Allgymorth wedi sicrhau llety i 119 o gysgwyr ar y stryd.

 

Rydym yn gweithio gydag elusennau megis Wallich, Byddin yr Iachawdwriaeth a'r Huggard i roi llety i gysgwyr ar y stryd, a phan na fo hynny'n bosibl - gan eu bod yn dewis peidio â manteisio ar wasanaethau na llety - rydym yn gweithio gyda nhw bob dydd ar y strydoedd.

Rydym yn parhau i weithio'n galed gyda'n gilydd i gefnogi pobl i fanteisio ar wasanaethau lle y gellir eu helpu i ddod oddi ar y stryd a chychwyn trawsnewid eu bywydau.

 

Ni cheir unrhyw bolisi yng Nghaerdydd ynghylch atafaelu sachau cysgu neu eiddo personol cysgwyr ar y stryd.  Ni fydd ein timau glanhau strydoedd yn cael gwared ar unrhyw ddillad na ddillad gwely o ardal heb ei fod yn amlwg eu bod wedi'u taflu.

 

 Mae rhai unigolion sy'n cysgu ar y stryd yn gadael eu dillad gwely ar y stryd, gan wybod y gallant gael rhai eraill ffres a glân gan elusennau digartrefedd. Ni ellir gadael eiddo sy'n amlwg wedi'i daflu drwy'r dydd wrth fynedfeydd siopau neu ar y stryd lle y gall achosi rhwystr i'r cyhoedd, perygl tân neu berygl iechyd.

 

 Os yw eitemau'n ymddangos fel petaent wedi'u gadael i'w casglu, bydd swyddogion yn monitro'r ardal a byddant ond yn cael gwared arnynt ar ôl ychydig ddyddiau, pan fo'n amlwg eu bod wedi'u gadael.